Hoito- ja käyttösuunnitelmassa etsimme yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja, joilla voidaan vähentää esimerkiksi luontoarvojen ja virkistyskäytön välisiä ristiriitoja. Laadimme suunnitelmia esimerkiksi virkistys- tai luonnonsuojelualueille. 

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa määritellään alueen käytön ja hoidon tavoitteet, joihin sisältyy sekä maisemalliset, luonnonsuojelulliset että toiminnalliset tavoitteet.

Käyttösuunnitelmassa voidaan ratkaista eri käyttäjäryhmistä johtuvia ristiriitoja. Hoidon tarve ja hoitotoimenpiteet voidaan määritellä, kun nykytilanne on selvitetty.  Suunnitelmassa esitetään alueen kehityssuunta. Ehdotetut hoitotoimenpiteet voivat vaihdella puuston hoidosta ja näkymien avaamisesta virtavesien ennallistamiseen ja perinnemaiseman kunnostukseen.