Esiintyykö hankealueellasi jokin uhanalainen laji tai EU:n luontodirektiivin laji? Hankkeen onnistunut toteuttaminen voi vaatia tarkempaa selvitystä ja seurantaa, joilla voidaan osoittaa hankkeen merkitys lajille. Teemme lajiselvityksiä mm. putkilokasveista, jäkälistä, linnuista ja sudenkorennoista.

Luomme työsuunnitelman hankkeen ja lajin vaatimusten mukaisesti. Lajeista tarvitaan usein paikkatietoja tarkempaan maankäytön tai suojelun suunnitteluun.

Lajien seurantatutkimuksia tarvitaan erityisesti uhanalaisten lajien kohdalla, kun halutaan selvittää lajin esiintymien läheisyydessä tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia. Uhanalaisten lajien seuranta voi olla edellytys hankkeen toteuttamiseksi. Tällä hetkellä liito-oravaselvitys on yleisin lajikohtainen selvitys, jota laaditaan kaavoituksen tai hankkeiden suunnittelun tarpeisiin. Muut kysytyt lajikartoitukset koskevat liitteen IV-lajeja, mm. lepakoita ja viitasammakkoa. Selvityksen sisältö määritellään kunkin hankkeen ja lajin vaatimusten mukaisesti.

Työ alkaa esitietojen selvittämisellä ja jatkuu maastokartoituksilla. Maastohavainnot tehdään luotettavimmin huhti–syyskuun aikana, sopiva ajankohta riippuu lajiryhmästä. Laadimme tämän jälkeen työstä selkeät tekstit, joita havainnollistamme kartoilla ja valokuvilla. Kartat tehdään paikkatietoina, joita voi hyödyntää myöhemmässä suunnitteluvaiheessa.

Luontotieto Keiron tarjoaa seuraavia lajiselvityksiä:

  • putkilokasvit
  • sammalet
  • sienet
  • liito-oravan esiintymät ja vaikutusten arviointi
  • linnut
  • lepakot
  • saukko ja talvisin jäljestettävät muut nisäkkäät
  • päiväperhoset
  • kimalaiset
  • sudenkorennot


Selvitykset tekee kartoittaja, joka tuntee lajiryhmän hyvin.