keiron_liftup04

Kaavoituksen yhteydessä on suunnittelualueen luontoarvot tunnettava riittävällä tarkkuudella. Autamme suunnittelijoita laatimalla alueelta kaava-tason huomioiden riittävät luontoselvitykset.

Kaavoitusta varten tehtävässä luontoselvityksessä kartoitamme suunnittelualueen tämän hetkiset luonnonolot hankkeen edellyttämällä tarkkuudella. Kaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin, jonka nojalla kaavan laatijan on tunnettava tarpeellisessa määrin hankkeen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Vaikutukset voivat kohdistua kasvi- ja eläinlajeihin sekä luonnon monimuotoisuuteen.

Luontoselvityksen yhteydessä luokittelemme alueen elinympäristöt ja kuvaamme kasvillisuuden ominaispiirteet. Erityistä huomiota kiinnitämme lainsäädännön suojelemiin elinympäristöihin sekä muihin merkittäviin kohteisiin. Luontoselvityksiin sisältyy usein myös pesimälinnuston, liito-oravan tai lepakoiden kartoitukset. Maastotyön aikana saatujen tietojen perustella rajaamme arvokkaat luontokohteet ja määrittelemme kohdealueen luontoarvot. Esitämme toimenpidesuositukset.

Teemme luontoselvitykset usean eri asiantuntijan yhteistyönä. Aloitamme työn aina tutustumalla alueeseen ilmakuvan ja kartta-aineiston perustella. Maastoyöt ajoittuvat lajiryhmästä riippuen huhti–syyskuulle. Maastokauden lopuksi kokoamme eri lajiryhmien tulokset yhteen ja kirjoitamme luontoselvitysraportin.