keiron_liftup01

Natura 2000 -alueiden läheisyydessä toteutettavien hankkeiden yhteydessä tulee selvittää hankkeen Natura-alueen luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset. Laadimme asiakkaille arvion siitä, miten suunniteltu hanke vaikuttaa alueen luontoarvoihin ja miten mahdollisia vaikutuksia voidaan lieventää.

Hankkeet Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvilla tai niiden läheisyydessä sijaitsevilla alueilla eivät saa heikentää suojeltuja luontoarvoja. Tämän takia laissa edellytetään, että hankkeiden vaikutuksia suojelualueeseen tulee arvioida.

Vaikutukset voivat olla välittömiä tai välillisiä ja ne voivat vaihdella merkittävyydellään. Arvioimme vaikutukset, niiden laadun ja merkittävyyden sekä yhteisvaikutukset, sekä esittää vaikutusten lieventämismahdollisuuksia.

Arvioitavia vaikutuksia voivat olla esimerkiksi:

  • muutokset suojellun vesistön valuma-alueen vesiolosuhteissa kuten virtaamassa ja ravintokuormituksessa
  • lisääntyvästä asukasmäärästä johtuva virkistyspaineen kasvu, joka johtaa kasvillisuuden kulumiseen
  • pesimälinnustoon kohdistuva häiriö
  • Naturalla suojellun lintulajin elinympäristön pinta-alan pieneneminen haitallisella tavalla