keiron_smabilder_02Hankkeiden ympäristövaikutuksia edellytetään selvitettävän jo suunnittelun aikana. Vaikutukset ympäristöön ovat moninaiset riippuen hankkeen laadusta, sijoituspaikasta ja koosta.

Keironin osaamisella voimme arvioida hankkeen vaikutuksia luonnonoloihin, kasvillisuuteen ja eläimistöön, virkistykseen ja kestävään kehitykseen. Vaikutukset vesiolosuhteisiin kuten pohjavesiin ja pintavesiin voidaan tietyin ehdoin arvioida tai monimutkaisemmissa hankkeissa siihen voidaan käyttää alikonsulttia.

Vaikutusten arvioinnissa, tai ns. YVA:ssa, hanke ja alueen nykytila esitellään, sen jälkeen arvioidaan mahdolliset vaikutukset ja niiden merkittävyys. Tämän jälkeen on syytä arvioida yhteisvaikutuksia. Lopuksi esitetään lieventämistoimenpiteet ja johtopäätös hankkeen vaikutuksista.