Luontoselvitykset

Luontoselvitys

Maankäytön suunnittelun alkuvaiheessa kannattaa selvittää suunnittelualueen luontoarvot. Tällöin arvokkaat kohteet voidaan helpommin säilyttää esim. viheralueina ja hankkeen suunnittelu edistyy vaivattomammin. Selvitystarve on kirjattu maankäyttö- ja rakennuslakiin, jossa velvoitetaan huomioimaan luonnon monimuotoisuutta ja laatimaan vaikutusten arviointia.

Luontoselvitykseen sisällytetään alueen ja hankkeen kannalta olennaiset asiat. Yleensä kartoitetaan elinympäristöt tai luontotyypit ja kasvillisuus ja osa eläimistöstä. Linnusto ja monet direktiivilajit kuten liito-orava, viitasammakko, lepakot ja sudenkorennot voi olla syytä selvittää.

Useita asiantuntijoita voidaan tarvita laajan luontoselvityksen laatimiseen, koska riittävä lajintuntemus on työn perusta. Keironin tiimistä löytyy ammattitaitoa ja työkokemusta niin luontotyyppien määrittämiseen kuin lajikartoituksiin. Meillä on erityisosaamista liittyen kulttuuriympäristöihin ja viljelyperäiseen lajistoon, mutta myös lepakoiden kartoitukseen.