Rf Luontoselvitykset

Referenssit: Luontoselvitykset

  • Saarniraivion viitasammakkoselvitys 2020. Espoon Tilapalvelut -liikelaitos. Viitasammakon seuranta.
  • Satamakaaren lumenkaatopaikan AK-muutos, luontoselvitys 2019. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala. Luontotyyppien, kasvillisuuden ja viitasammakon kartoitus.
  • Helsingin Vuosaarenhuippu hoitotyön ohjaamiseen liittyvät linnustoseurannat vuosina 2012-2019. Helsingin kaupungin liikelaitos Stara. Pesimälinnuston vuosittaiset parimäärälaskennat ja linnustomuutosten raportointi.
  • Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, Myntinmäen luontoselvitys v. 2019. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus. Elinympäristöt, kasvillisuus, linnusto, lepakot, liito-orava, ekologiset yhteydet.
  • Espoonlahden urheilupuiston kehittämissuunnitelma, urheilupuiston länsiosan luontoselvitys 2019. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus. Elinympäristöt, kasvillisuus, pesimälinnusto, lepakot, liito-orava, viitasammakko, sudenkorennot, ekologiset yhteydet.
  • Nummelan lentokentän kehittäminen, selvitys palosirkoista lentokentän itälaidalla vuonna 2018. Vihdin kunta, tekninen toimi.
  • Porvoon Gammelbacka asemakaavoitus, virkistysalueen lepakkoselvitys vuonna 2018. Porvoon kaupunki, kaupunkisuunnittelu.
  • Karkkilan Antiaisenkannas virkistysalue, Tämäkohdun rannan luontoarvojen selvittäminen 2018. Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry. Elinympäristöjen ja kasvillisuuden kartoitus, luontoarvojen ja lajipotentiaalin arviointi.
  • Hangon Isolähteen vedenottamo, pohjaveden lisäämiseen tähtäävä ympäristölupa. Lähdesaran kasvustojen laskenta ja yksilöseuranta vuosina 2010-2019. Hangon Vesi -liikelaitos. Yhteistyössä Silvestris luontoselvitys oy:n kanssa.
  • Bassenkylän kaavoitus, Näkinmetsän ekologisten yhteyksien arviointi 2017. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus. Hirvieläinten ja nisäkkäiden yhteyksien selvittely lumijäljestyksellä ja riistakameroilla.