Natura -arviointi

Natura -arviointi

Sijoittuuko teidän rakennus- tai kaavoitushanke lähellä sijaitsevaan Natura-alueeseen?

Hankkeet eivät saa heikentää Natura alueilla suojeltuja luontoarvoja. Tämän takia luonnonsuojelulaissa edellytetään, että hankkeiden vaikutuksia suojelualueeseen tulee arvioida. Tämän selvittämiseksi on syytä tehdä ns. tarveharkinta tai Natura -arviointi osana suunnittelua tai ympäristöluvan hakemista. Prosessin aikana määritetään lisäksi keinoja vaikutusten lieventämiseksi. Lopuksi arvioidaan hankkeen kokonaisvaikutukset ja niiden merkittävyys.

Olemme tehneet useita Natura -arvioita ja tarveharkintoja Uudellamaalla ja eteläisessä Suomessa viime vuosina. Kuvailemme lähtötiedot huolellisesti ja perustelemme arvioinnin selkeästi.